Monitorul oficial local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

3.2 Registru pentru evidenta Hotararilor autoritatii deliberative

Monitorul oficial local
Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
2 Hotărârea nr. 2/21.01.2021 HCL nr. 2 din 21.01.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.000.000 lei pentru asigurarea cofinanțării la proiectele „Îmbunătățirea calității vieții in orașul Siret, județul Suceava”, cod SMIS 124600 și „Creșterea calității vieții in orașul Siret prin cultura, educație permanentă și spații urbane moderne”, cod SMIS 125425, finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020 21.01.2021 02.02.2021
5 Hotărârea nr. 5/28.01.2021 Hotărârea nr. 5/28.01.2021 privind privind repartizarea consilierilor locali, a șefilor de servicii și a altor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului orașului Siret, pe cartierele oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
4 Hotărârea nr. 4/28.01.2021 Hotărârea nr. 4/28.01.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 143 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36070, situat în orașul Siret, str. Margareta Mușata, f.n, cu caracter normativ, în unanimitate 28.01.2021 05.02.2021
8 Hotărârea nr. 8/28.01.2021 Hotărârea nr. 8/28.01.2021 privind modificarea HCL nr. 109 din 31.10.2019 privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Orașul Siret în Consiliul de conducere al Asocierii în participațiune încheiat între UAT Orașul Siret, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, S.C. INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT Județul Suceava în vederea realizării și exploatării Parcului Știintific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
9 Hotărârea nr. 9/28.01.2021 Hotărârea nr. 9/28.01.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 70 mp, imobilul identificat cadastral cu nr. 35126, situat în orașul Siret, str. Vasile Lupu Vodă, nr. 19, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
10 Hotărârea nr. 10/28.01.2021 Hotărârea nr. 10/28.01.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 878 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36066, situat în orașul Siret, str. Sf. Ioan Botezătorul, f.n, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
11 Hotărârea nr. 11/28.01.2021 Hotărârea nr. 11/28.01.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 944 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36068, situat în orașul Siret, str. 9 Mai, f.n., cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
12 Hotărârea nr. 12/28.01.2021 Hotărârea nr. 12/28.01.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului oraşului Siret, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT oraşul Siret, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
13 Hotărârea nr. 13/28.01.2021 Hotărârea nr. 13/28.01.2021 aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama orașului Siret, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
14 Hotărârea nr. 14/28.01.2021 Hotărârea nr. 14/28.01.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. pentru anul 2021, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
15 Hotărârea nr. 15/28.01.2021 Hotărârea nr. 15/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orașului Siret, jud. Suceava”, cod SMIS 139818, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
16 Hotărârea nr. 16/28.01.2021 Hotărârea nr. 16/28.01.2021 privind suplimentarea valorii corespunzătoare valorii neeligibile aferente proiectului „Construire Centru de servicii sociale integrate Siret-Mănăstioara” proiect finanțat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în baza contractului C1920072S212013504258 cu suma de 281.529,38 lei (inclusiv TVA), de la bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Siret, județul Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
17 Hotărârea nr. 17/08.02.2021 Hotărârea 17/08.02.2021 pentru pentru numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, efectuată în temeiul O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 08.02.2021 10.02.2021
18 Hotărârea nr. 18/08.02.2021 Hotărârea 18/08.02.2021 pentru privind aprobarea utilizării partiale din excedentul cumulat al bugetului local, înregistrat la finele anului 2020, a sumei de 2.820.000 lei, la unele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu caracter normativ, în unanimitate(14 voturi). 08.02.2021 10.02.2021
19 Hotărârea nr. 19/25.02.2021 Hotărârea nr. 19/25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2021 cu caracter normativ, în unanimitate; 25.02.2021 08.03.2021
3 Hotărârea nr. 3/21.01.2021 HCL nr. 3 din 21.01.2021 privind stabilirea tarifelor pentru colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere practicate de către S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. 21.01.2021 02.02.2021
6 Hotărârea nr. 6/28.01.2021 Hotărârea nr. 6/28.01.2021 privind aprobarea programului de audiențe al consilierilor Consiliului Local al Orașului Siret, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
7 Hotărârea nr. 7/28.01.2021 Hotărârea nr. 7/28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2021, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.01.2021 05.02.2021
1 Hotărârea nr. 1/21.01.2021 HCL nr. 1 din 21.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință 21.01.2021 02.02.2021
20 Hotărârea nr. 20/25.02.2021 Hotărârea nr. 20/25.02.2021 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Siret pentru perioada 2021-2030, cu caracter normativ, în unanimitate; 25.02.2021 08.03.2021
21 Hotărârea nr. 21/25.02.2021 Hotărârea nr. 21/25.02.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Siret care vor face parte din comisiile de concurs/examen și contestații, în vederea ocupării postului de Director financiar-contabil la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 25.02.2021 08.03.2021
22 Hotărârea nr. 22/25.02.2021 Hotărârea nr. 22/25.02.2021 privind privind aprobarea aparteneței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 25.02.2021 08.03.2021
23 Hotărârea nr. 23/25.02.2021 Hotărârea nr. 23/25.02.2021 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru salariații Spitalului de Boli Cronice Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 25.02.2021 08.03.2021
24 Hotărârea nr. 24/25.02.2021 Hotărârea nr. 24/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 25.02.2021 08.03.2021
25 Hotărârea nr. 25/25.02.2021 Hotărârea nr. 25/25.02.2021 privind aprobarea cotelor corespunzătoare pierderilor de apă pentru anul 2019 justificate starea tehnică a sistemelor de apă și canalizare ale orașului Siret, județul Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; 25.02.2021 08.03.2021
26 Hotărârea nr. 26/25.02.2021 Hotărârea nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea volumului de lucrări pentru anul 2021, ce vor fi efectuate de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu caracter normativ, în unanimitate; 25.02.2021 08.03.2021
27 Hotărârea nr. 27/05.03.2021 Hotărârea nr.27/05.03.2021 pentru aprobarea împuternicirii primarului orașului Siret, dl. Adrian Popoiu, a secretarului general al orașului Siret, dl Ioniță Adrian-Victor și a Directorului executiv al Direcției Buget-prognoze, impozite și taxe, dl. Cîrșmar Cătălin-Teodor pentru a semna CONTRACTUL DE CREDIT cu Banca Transilvania pentru un plafon de 1.000.000 lei, a cărui contractare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 69/2020 precum și CONTRACTUL DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA INCASARILOR SI SOLDUL CONTULUI CURENT SI A SUBCONTURILOR DESCHISE LA BANCA TRANSILVANIA și CONTRACTUL DE IPOTECA MOBILIARA ASUPRA INCASARILOR SI SOLDUL CONTULUI CURENT DESCHIS LA TERTI, pentru garantarea aceluiași credit, cu caracter normativ, în unanimitate; 05.03.2021 10.03.2021
28 Hotărârea nr. 28/05.03.2021 Hotărârea nr. 28/05.03.2021 pentru aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul privat al oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 05.03.2021 10.03.2021
29 Hotărârea nr. 29/31.03.2021 Hotărârea nr. 29/31.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2021. 31.03.2021 13.04.2021
30 Hotărârea nr. 30/31.03.2021 Hotărârea nr. 30/31.03.2021, privind decontarea navetei pentru luna ianuarie 2021 la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret. 31.03.2021 13.04.2021
31 Hotărârea nr. 31/31.03.2021 Hotărârea nr. 31/31.03.2021, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret. 31.03.2021 13.04.2021
32 Hotărârea nr. 32/31.03.2021 Hotărârea nr. 32/31.03.2021 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P/U.Z.) la obiectivul de investiţie „Bloc de Locuinte A.N.L. pentru specialisti”. 31.03.2021 13.04.2021
33 Hotărârea nr. 33/31.03.2021 Hotărârea nr. 33/31.03.2021 privind aprobarea aparteneței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. 31.03.2021 13.04.2021
34 Hotărârea nr. 34/31.03.2021 Hotărârea nr. 34/31.03.2021 privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Siret. 31.03.2021 13.04.2021
35 Hotărârea nr. 35/31.03.2021 Hotărârea nr. 35/31.03.2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală încheiat între Camera de Comerț și Industrie Suceava și UAT Orașul Siret. 31.03.2021 13.04.2021
36 Hotărârea nr. 36/14.04.2021 Hotărârea nr. 36/14.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Siret pe anul 2021; 14.04.2021 20.04.2021
37 Hotărârea nr. 37/14.04.2021 Hotărârea nr. 37/14.04.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de alipire a imobilelor cu nr. cadastral 34348, 34349, 34350, 34351, 34352, 34353, 34354, 34355, 34356, 34357, 34358 și 34359 din domeniul privat al orașului Siret. 14.04.2021 20.04.2021
38 Hotărârea nr. 38/14.04.2021 Hotărârea nr. 38/14.04.2021 privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public al orașului Siret, structură cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului local al orasului Siret, județul Suceava. 14.04.2021 20.04.2021
39 Hotărârea nr. 39/14.04.2021 Hotărârea nr. 39/14.04.2021 pentru aprobarea Studiului de Oportunitate Privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat public în orașul Siret. 14.04.2021 20.04.2021
40 Hotărârea nr. 40/29.04.2021 Hotărârea nr. 40/29.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2021. 29.04.2021 12.05.2021
41 Hotărârea nr. 41/29.04.2021 Hotărârea nr. 41/29.04.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna februarie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret și la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret. 29.04.2021 12.05.2021
42 Hotărârea nr. 42/29.04.2021 Hotărârea nr. 42/29.04.2021 privind aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. 29.04.2021 12.05.2021
43 Hotărârea nr. 43/29.04.2021 Hotărârea nr. 43/29.04.2021 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 29.04.2021 12.05.2021
44 Hotărârea nr. 44/29.04.2021 Hotărârea nr. 44/29.04.2021 privind modificarea HCL nr. 110/31.10.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Constructie si dotare de ateliere, laboratoare si amfiteatru in cadrul Colegiului Tehnic Latcu Voda Oraș Siret, jud Suceava". 29.04.2021 12.05.2021
45 Hotărârea nr. 45/29.04.2021 Hotărârea nr. 45/29.04.2021 privind modificarea HCL nr. 83/12.07.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Construcție și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Oraș Siret, jud Suceava”. 29.04.2021 12.05.2021
46 Hotărârea nr. 46/29.04.2021 Hotărârea nr. 46/29.04.2021 privind aprobarea regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihnă și spatiile verzi de cartier aflate in administrarea orasului Siret. 29.04.2021 12.05.2021
47 Hotărârea nr. 47/27.05.2021 Hotărârea nr. 47/27.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2021. 27.05.2021 10.06.2021
48 Hotărârea nr. 48/27.05.2021 Hotărârea nr. 48/27.05.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna martie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret. 27.05.2021 10.06.2021
49 Hotărârea nr. 49/27.05.2021 Hotărârea nr. 49/27.05.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Siret în comisiile de concurs și contestații, în vederea ocupării postului de Director medical la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, organizat în data de 09.06.2021. 27.05.2021 10.06.2021
50 Hotărârea nr. 50/27.05.2021 Hotărârea nr. 50/27.05.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 36448 din domeniul privat al orașului Siret. 27.05.2021 10.06.2021
51 Hotărârea nr. 51/27.05.2021 Hotărârea nr. 51/27.05.2021 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Siret. 27.05.2021 10.06.2021
52 Hotărârea nr. 52/27.05.2021 Hotărârea nr. 52/27.05.2021 privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 27.05.2021 10.06.2021
53 Hotărârea nr. 53/27.05.2021 Hotărârea nr. 53/27.05.2021 privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, cod SMIS 151622, propus spre finanțare din POIM 2014-2020. 27.05.2021 10.06.2021
54 Hotărârea nr. 54/27.05.2021 Hotărârea nr. 54/27.05.2021 privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, cod SMIS 151622, propus spre finanțare din POIM 2014-2020. 27.05.2021 10.06.2021
55 Hotărârea nr. 55/27.05.2021 Hotărârea nr. 55/27.05.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI - Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, cod SMIS 151622, propus spre finanțare din POIM 2014-2020. 27.05.2021 10.06.2021
56 Hotărârea nr. 56/27.05.2021 Hotărârea nr. 56/27.05.2021 pentru aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul privat al oraşului Siret. 27.05.2021 10.06.2021
57 Hotărârea nr. 57/27.05.2021 Hotărârea nr. 57/27.05.2021 privind rectificarea bugetului local si aprobarea Bugetului Serviciului de Iluminat Public al orasului Siret. 27.05.2021 10.06.2021
58 Hotărârea nr. 58/18.06.2021 Hotărârea nr. 58/18.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Siret cu echipamente de protectie si dispozitive medicale pentru prevenirea si combaterea crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 145778. 18.06.2021 30.06.2021
59 Hotărârea nr. 59/18.06.2021 Hotărârea 59/18.06.2021 privind împuternicirea domnului Popoiu Adrian, primarul oraşului Siret, județul Suceava, pentru a susține valabilitatea ofertei UAT orașul Siret, la licitația organizată de Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. în data de 29.06.2021, să semneze procesul verbal al licitației, procesul-verbal de adjudecare și, dacă este cazul, contractul de vânzare-cumpărare a imobilelor în numele și pentru UAT Siret – orașul Siret în formă autentică notarială. 18.06.2021 30.06.2021
60 Hotărârea nr. 60/30.06.2021 Hotărârea nr. 60/30.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2021. 30.06.2021 08.07.2021
61 Hotărârea nr. 61/30.06.2021 Hotărârea nr. 61/30.06.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna aprilie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret și pentru luna martie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret. 30.06.2021 08.07.2021
62 Hotărârea nr. 62/30.06.2021 Hotărârea nr. 62/30.06.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile aprilie și mai 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret și pentru luna mai 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret. 30.06.2021 08.07.2021
63 Hotărârea nr. 63/30.06.2021 Hotărârea nr. 63/30.06.2021 privind aprobarea deducerii din chiria anuală a cheltuielilor ocazionate de îmbunătățirile aduse spațiului închiriat de Organizația Locală a Partidului Social Democrat, situat în orașul Siret, strada Lațcu Vodă nr. 1., cu caracter normativ, (6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 3 nu au participat la vot, 1 lipsa). 30.06.2021 08.07.2021
64 Hotărârea nr. 64/30.06.2021 Hotărârea nr. 64/30.06.2021 privind aparteneța unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. 30.06.2021 08.07.2021
65 Hotărârea nr. 65/30.06.2021 Hotărârea nr. 65/30.06.2021 privind aprobarea listei proiectelor selectate și declarate câștigătoare pe anul 2021 în baza Legii 350/2005, actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 30.06.2021 08.07.2021
66 Hotărârea nr. 66/08.07.2021 Hotărârea 66/08.07.2021 pentru modificarea HCL nr. 18 din 08.02.2021 privind aprobarea utilizării partiale din excedentul cumulat al bugetului local, înregistrat la finele anului 2020, a sumei de 2.820.000 lei, la unele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. 08.07.2021 12.07.2021
67 Hotărârea nr. 67/08.07.2021 Hotărârea 67/08.07.2021 pentru privind suplimentarea valorii corespunzatoare valorii neeligibile aferente proiectului `Construire Centru de servicii sociale integrate Siret-Manastioara` proiect finantat de catre Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale în baza contractului C1920072S212013504258 cu suma de 239.644,89 lei (inclusiv TVA) de la bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Orașului Siret, județul Suceava. 08.07.2021 12.07.2021
68 Hotărârea nr. 68/29.07.2021 Hotărârea nr. 68/29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2021. 29.07.2021 10.08.2021
69 Hotărârea nr. 69/29.07.2021 Hotărârea nr. 69/29.07.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna iunie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret. 29.07.2021 10.08.2021
70 Hotărârea nr. 70/29.07.2021 Hotărârea nr. 70/29.07.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Siret în Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea ocupării postului de Director medical la Spitalul de Boli Cronice Siret, organizat în data de 23.08.2021. 29.07.2021 10.08.2021
71 Hotărârea nr. 71/29.07.2021 Hotărârea nr. 71/29.07.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 29.07.2021 10.08.2021
72 Hotărârea nr. 72/29.07.2021 Hotărârea nr. 72/29.07.2021 pentru completarea și modificarea HCL nr. 1/2009 privind normele de bună convieţuire, ordine şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în oraşul Siret. 29.07.2021 10.08.2021
73 Hotărârea nr. 73/29.07.2021 Hotărârea nr. 73/29.07.2021 pentru aprobarea Planului Circulației Rutiere al oraşului Siret. 29.07.2021 10.08.2021
74 Hotărârea nr. 74/29.07.2021 Hotărârea nr. 74/29.07.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020. 29.07.2021 10.08.2021
75 Hotărârea nr. 75/26.08.2021 Hotărârea nr. 75/26.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2021. 26.08.2021 06.09.2021
76 Hotărârea nr. 76/26.08.2021 Hotărârea nr. 76/26.08.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna iunie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret. 26.08.2021 06.09.2021
77 Hotărârea nr. 77/26.08.2021 Hotărârea nr. 77/26.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu. 26.08.2021 06.09.2021
78 Hotărârea nr. 78/26.08.2021 Hotărârea nr. 78/26.08.2021 privind privind aprobarea situaţiei financiare a S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. pe anul 2020. 26.08.2021 06.09.2021
79 Hotărârea nr. 79/26.08.2021 Hotărârea nr. 79/26.08.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 26.08.2021 06.09.2021
80 Hotărârea nr. 80/26.08.2021 Hotărârea nr. 80/26.08.2021 pentru modificarea HCL nr. 5 din 31.01.2019 privind înființarea societății Comerciale de interes public INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER SRL. 26.08.2021 06.09.2021
81 Hotărârea nr. 81/26.08.2021 Hotărârea nr. 81/26.08.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 13.728.260 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. 26.08.2021 06.09.2021
82 Hotărârea nr. 82/26.08.2021 Hotărârea nr. 82/26.08.2021 privind aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice dedicate Zilelor și Nopților Oraşului Siret 16-19 septembrie 2021. 26.08.2021 06.09.2021
83 Hotărârea nr. 83/27.09.2021 Hotărârea nr. 83/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 27.09.2021 04.10.2021
84 Hotărârea nr. 84/30.09.2021 Hotărârea nr. 84/30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2021. 30.09.2021 13.10.2021
85 Hotărârea nr. 85/30.09.2021 Hotărârea nr. 85/30.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Petru Muşat” Siret, pentru anul școlar 2021- 2022. 30.09.2021 13.10.2021
86 Hotărârea nr. 86/30.09.2021 Hotărârea nr. 86/30.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Siret în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, pentru anul școlar 2021-2022. 30.09.2021 13.10.2021
87 Hotărârea nr. 87/30.09.2021 Hotărârea nr. 87/30.09.2021 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al oraşului Siret, însuşit prin HCL nr. 86/2010, cu completările şi modificările ulterioare. 30.09.2021 13.10.2021
88 Hotărârea nr. 88/30.09.2021 Hotărârea nr. 88/30.09.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Social - Locuințe Sociale pentru Persoane cu Dizabilități din cadrul Centrului de Asistență Socială „Ingvar Kamprad” Siret și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Social - Locuințe sociale pentru persoane cu dizabilități. 30.09.2021 13.10.2021
89 Hotărârea nr. 89/30.09.2021 Hotărârea nr. 89/30.09.2021 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate a primarului oraşului Siret, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Siret. 30.09.2021 13.10.2021
90 Hotărârea nr. 90/30.09.2021 Hotărârea nr. 90/30.09.2021 privind aprobarea apartenenţei unui bun imobil la domeniul privat al oraşului Siret. 30.09.2021 13.10.2021
91 Hotărârea nr. 91/30.09.2021 Hotărârea nr. 91/30.09.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 406, imobil identificat cadastral cu nr. 35805, situat în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun f.n. 30.09.2021 13.10.2021
92 Hotărârea nr. 92/30.09.2021 Hotărârea nr. 92/30.09.2021 privind vânzarea directă către proprietarul locuinței edificată pe parcela de teren cu categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 500, identificat cadastral cu nr. 36532, situat în orașul Siret, str. Castanilor f.n. 30.09.2021 13.10.2021
93 Hotărârea nr. 93/30.09.2021 Hotărârea nr. 93/30.09.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 775 din domeniul public al orașului Siret. 30.09.2021 13.10.2021
94 Hotărârea nr. 94/30.09.2021 Hotărârea nr. 94/30.09.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 35592 din domeniul privat al orașului Siret. 30.09.2021 13.10.2021
95 Hotărârea nr. 95/30.09.2021 Hotărârea nr. 95/30.09.2021 privind trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat al oraşului Siret în domeniul public al orașului Siret. 30.09.2021 13.10.2021
96 Hotărârea nr. 96/30.09.2021 Hotărârea nr. 96/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați (faza proiect tehnic de execuție) pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava”, cod SMIS 124600. 30.09.2021 13.10.2021
97 Hotărârea nr. 97/30.09.2021 Hotărârea nr. 97/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 7337/24.09.2019 pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, extinderea si dotarea Gradiniței cu program normal Luminita Oras Siret, jud Suceava”. 30.09.2021 13.10.2021
98 Hotărârea nr. 98/30.09.2021 Hotărârea nr. 98/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 872/03.02.2020 pentru obiectivul de investiții “Constructie si dotare de ateliere, laboratoare si amfiteatru in cadrul Colegiului Tehnic Latcu Voda Oraș Siret, jud Suceava”. 30.09.2021 13.10.2021
99 Hotărârea nr. 99/30.09.2021 Hotărârea nr. 99/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 4459/15/10.06.2020 pentru obiectivul de investiții “Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret - prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale”. 30.09.2021 13.10.2021
100 Hotărârea nr. 100/30.09.2021 Hotărârea nr. 100/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 4879/86/24.06.2020 pentru obiectivul de investiții “Extindere si dotare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava”. 30.09.2021 13.10.2021
101 Hotărârea nr. 101/30.09.2021 Hotărârea nr. 101/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 6563/396/17.08.2020 pentru obiectivul de investiții “Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava”. 30.09.2021 13.10.2021
102 Hotărârea nr. 102/30.09.2021 Hotărârea nr. 102/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 7615/300/21.09.2020 pentru obiectivul de investiții “Cresterea calitatii vietii in orasul Siret prin cultura, educatie permanenta si spatii urbane moderne”. 30.09.2021 13.10.2021
103 Hotărârea nr. 103/30.09.2021 Hotărârea nr. 103/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 7282/1015/25.08.2021 pentru obiectivul de investiții “Infiintarea parcului stiintific si tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret”. 30.09.2021 13.10.2021
104 Hotărârea nr. 104/30.09.2021 Hotărârea nr. 104/30.09.2021 privind aprobarea ajustării prețului contractului de execuție lucrări nr. 8951/189/25.11.2019 pentru obiectivul de investiții “Extindere rețele de canalizare in orașul Siret - Vama Siret, județul Suceava”. 30.09.2021 13.10.2021
105 Hotărârea nr. 105/30.09.2021 Hotărârea nr. 105/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 9382/44/09.12.2020 pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret”. 30.09.2021 13.10.2021
106 Hotărârea nr. 106/07.10.2021 Hotărârea nr. 106/07.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 07.10.2021 15.10.2021
107 Hotărârea nr. 107/26.10.2021 Hotărârea nr. 107/26.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2021. 26.10.2021 29.10.2021
108 Hotărârea nr. 108/26.10.2021 Hotărârea nr. 108/26.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 26.10.2021 29.10.2021
109 Hotărârea nr. 109/26.10.2021 Hotarârea nr. 109/26.10.2021 privind aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare și a documentației de avizare pentru lucrările de intervenții pentru obiectivul de investiție „MODERNIZAREA ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE MASTERPLANUL DE EXTINDERE A REȚELEI DE APĂ-CANAL, ÎN ORAȘUL SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA„. 26.10.2021 29.10.2021
110 Hotărârea nr. 110/26.10.2021 Hotărârea nr. 110/26.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și Devizul general pentru obiectivul de investiție „MODERNIZAREA ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE MASTERPLANUL DE EXTINDERE A REȚELEI DE APĂ-CANAL, ÎN ORAȘUL SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA”. 26.10.2021 29.10.2021
111 Hotărârea nr. 111/28.10.2021 Hotărârea nr. 111/28.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2021. 28.10.2021 05.11.2021
112 Hotărârea nr. 112/28.10.2021 Hotărârea nr. 112/28.10.2021 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Boli Cornice, Siret. 28.10.2021 05.11.2021
113 Hotărârea nr. 113/28.10.2021 Hotărârea nr. 113/28.10.2021 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. 28.10.2021 05.11.2021
114 Hotărârea nr. 114/28.10.2021 Hotărârea nr. 114/28.10.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Siret, județul Suceava. 28.10.2021 05.11.2021
115 Hotărârea nr. 115/28.10.2021 Hotărârea nr. 115/28.10.2021 privind constituirea Consiliului tehnico-economic (CTE) la nivelul UAT Orașul Siret și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnico-economic. 28.10.2021 05.11.2021
116 Hotărârea nr. 116/28.10.2021 Hotărârea nr. 116/28.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Siret în Comisiile de evaluare a probei de interviu, în vederea ocupării funcției de Director și Director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Siret. 28.10.2021 05.11.2021
117 Hotărârea nr. 117/28.10.2021 Hotărârea nr. 117/28.10.2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute către DELGAZ GRID S.A. Târgu-Mureș, asupra terenului din domeniul public al orașului Siret, în suprafață de 23,85 mp pentru realizarea lucrării „Instalație racord privind alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompe SPE1(Stație Pompare Evacuare 1) și SPE 1bis (Stație Pompare Evacuare 1bis) din cadrul S.H.I. (Sistem Hidrotehnic Independent) Siret”și al dreptului de acces al DELGAZ GRID S.A. pe terenul în suprafață de 23,85 mp ocupat temporar pe durata executării lucrărilor. 28.10.2021 05.11.2021
118 Hotărârea nr. 118/28.10.2021 Hotărârea nr. 118/28.10.2021 pentru completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Orașului Siret, însușit prin HCL nr.86/2010, cu completările și modificările ulterioare. 28.10.2021 05.11.2021
119 Hotărârea nr. 119/28.10.2021 Hotărârea nr. 119/28.10.2021 privind împuternicirea domnului Popoiu Adrian, primarul orașului Siret, județul Suceava pentru a negocia clauzele contractului de închiriere penteu Hala industrială situate în orașul Siret, strada 1 Decembrie, nr.11 A și terenul aferent în suprafața de 6555 mp. 28.10.2021 05.11.2021
120 Hotărârea nr. 120/28.10.2021 Hotărârea nr. 120/28.10.2021 privind asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului „CARPATHIA UNESCO-GREEN CARPATHIA integrated cross-border touristic route”. 28.10.2021 05.11.2021
121 Hotărârea nr. 121/02.11.2021 Hotărârea nr. 121/02.11.2021 pentru aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat al orașului Siret în domeniul public al orașului Siret. 02.11.2021 05.11.2021
122 Hotărârea nr. 122/02.11.2021 Hotărârea nr. 122/02.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 02.11.2021 05.11.2021
123 Hotărârea nr. 123/02.11.2021 Hotărârea nr. 123/02.11.2021 privind alocarea sumei de 13.500 lei pentru finanțarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară- Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus. 02.11.2021 05.11.2021
124 Hotărârea nr. 124/09.11.2021 Hotărârea nr. 124/09.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 09.11.2021 11.11.2021
135 Hotărârea nr. 135/09.12.2021 Hotărârea nr. 135/09.12.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat-2021 și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Extindere rețele de canalizare în orașul Siret –Vama Siret, județul Suceava. 09.12.2021 13.12.2021
136 Hotărârea nr. 136/09.12.2021 Hotărârea nr. 136/09.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 09.12.2021 13.12.2021
137 Hotărârea nr. 137/09.12.2021 Hotărârea nr. 137/09.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret- prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale ” cod SMIS 120697. 09.12.2021 13.12.2021
125 Hotărârea nr. 125/25.11.2021 Hotărârea nr. 125/25.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2021. 25.11.2021 06.12.2021
126 Hotărârea nr. 126/25.11.2021 Hotărârea nr. 126/25.11.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna septembrie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat”, Siret. 25.11.2021 06.12.2021
127 Hotărârea nr. 127/25.11.2021 Hotărârea nr. 127/25.11.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna septembrie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. 25.11.2021 06.12.2021
128 Hotărârea nr. 128/25.11.2021 Hotărârea nr. 128/25.11.2021 privind propunerea de organizare a rețelei școlare la nivelul orașului Siret în anul școlar 2022-2023. 25.11.2021 06.12.2021
129 Hotărârea nr. 129/25.11.2021 Hotărârea nr. 129/25.11.2021 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. 25.11.2021 06.12.2021
130 Hotărârea nr. 130/25.11.2021 Hotărârea nr. 130/25.11.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 43/29.04.2021 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 25.11.2021 06.12.2021
131 Hotărârea nr. 131/25.11.2021 Hotărârea nr. 131/25.11.2021 privind aprobarea unor scutiri la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului local. 25.11.2021 06.12.2021
132 Hotărârea nr. 132/25.11.2021 Hotărârea nr. 132/25.11.2021 privind preluarea din administrarea Clubului Sportiv Zimbru a unor bunuri predate în temeiul HCL nr.37/27.04.2017. 25.11.2021 06.12.2021
133 Hotărârea nr. 133/25.11.2021 Hotărârea nr. 133/25.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 25.11.2021 06.12.2021
134 Hotărârea nr. 134/25.11.2021 Hotărârea nr. 134/25.11.2021 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de personae, mărfuri sau bunuri în regim de taxi. 25.11.2021 06.12.2021
138 Hotărârea nr. 138/22.12.2021 Hotărârea nr. 138/22.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 22.12.2021 22.12.2021
139 Hotărârea nr. 139/30.12.2021 Hotărârea nr. 139/30.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2022. 30.12.2021 30.12.2021
140 Hotărârea nr. 140/30.12.2021 Hotărârea nr. 140/30.12.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile octombrie și noiembrie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. 30.12.2021 30.12.2021
141 Hotărârea nr. 141/30.12.2021 Hotărârea nr. 141/30.12.2021 pentru aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. 30.12.2021 30.12.2021
142 Hotărârea nr. 142/30.12.2021 Hotărârea nr. 142/30.12.2021 privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de către persoanele asistate în Centrul de Asistență Socială „Ingvar Kamprad„ Siret pentru anul 2022. 30.12.2021 30.12.2021
143 Hotărârea nr. 143/30.12.2021 Hotărârea nr. 143/30.12.2021 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Siret. 30.12.2021 30.12.2021
144 Hotărârea nr. 144/30.12.2021 Hotărârea nr. 144/30.12.2021 pentru aprobarea procedurii privind majorarea impozitului pe clădirile sau terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi situate pe raza orașului Siret și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri/terenuri neîngrijite. 30.12.2021 30.12.2021
145 Hotărârea nr. 145/30.12.2021 Hotărârea nr. 145/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale. 30.12.2021 30.12.2021
146 Hotărârea nr. 146/30.12.2021 Hotărârea nr. 146/30.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Siret, str. Ana Ipătescu, nr. 2, proprietatea doamnei Priscornic Elena, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. 30.12.2021 30.12.2021
147 Hotărârea nr. 147/30.12.2021 Hotărârea nr. 147/30.12.2021 privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Siret, str. 9 Mai, nr. 12, proprietatea dlui Rabiniuc Constantin, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. 30.12.2021 30.12.2021
148 Hotărârea nr. 148/30.12.2021 Hotărârea nr. 148/30.12.2021 privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri și terenul aferent clădirii, începând cu anul 2022, pentru clădirea și terenul situate în Siret, str. Lațcu-Vodă, nr. 4, proprietatea dlui Ursachi Ioan, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită și teren neîngrijit. 30.12.2021 30.12.2021
149 Hotărârea nr. 149/30.12.2021 Hotărârea nr. 149/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din orașul Siret. 30.12.2021 30.12.2021
150 Hotărârea nr. 150/30.12.2021 Hotărârea nr. 150/30.12.2021 privind stabilirea tarifelor pentru colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere practicate de către S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A.. 30.12.2021 14.01.2022
151 Hotărârea nr. 151/30.12.2021 Hotărârea nr. 151/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu cod 8810ID- Serviciul de incluziune socială și asistență medical pentru unitățile de învățământ din cadrul Direcției de Asistență Socială Siret. 30.12.2021 14.01.2022
152 Hotărârea nr. 152/30.12.2021 Hotărârea nr. 152/30.12.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile octombrie și noiembrie 2021 la Școala Gimnazială „Petru-Mușat”, Siret. 30.12.2021 14.01.2022
153 Hotărârea nr. 153/30.12.2021 Hotărârea nr. 153/30.12.2021 pentru completarea Anexei la HCL nr. 100 din 24.11.2021 privind darea în administrare a unor bunuri către S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A.. 30.12.2021 14.01.2022
154 Hotărârea nr. 154/30.12.2021 Hotărârea nr. 154/30.12.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea și administrarea acesteia, pe raza orașului Siret. 30.12.2021 14.01.2022
155 Hotărârea nr. 155/30.12.2021 Hotărârea nr. 155/30.12.2021 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru salariații Spitalului de Boli Cronice, Siret pentru anul 2021. 30.12.2021 14.01.2022
156 Hotărârea nr. 156/30.12.2021 Hotărârea nr. 156/30.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 30.12.2021 14.01.2022
150 Hotărârea nr. 150/30.12.2021 Hotărârea nr. 150/30.12.2021 privind stabilirea tarifelor pentru colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere practicate de către S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A.. 30.12.2021 14.01.2022
149 Hotărârea nr. 149/30.12.2021 Hotărârea nr. 149/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din orașul Siret. 30.12.2021 14.01.2022
148 Hotărârea nr. 148/30.12.2021 Hotărârea nr. 148/30.12.2021 privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri și terenul aferent clădirii, începând cu anul 2022, pentru clădirea și terenul situate în Siret, str. Lațcu-Vodă, nr. 4, proprietatea dlui Ursachi Ioan, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită și teren neîngrijit. 30.12.2021 14.01.2022
147 Hotărârea nr. 147/30.12.2021 Hotărârea nr. 147/30.12.2021 privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Siret, str. 9 Mai, nr. 12, proprietatea dlui Rabiniuc Constantin, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. 30.12.2021 14.01.2022
146 Hotărârea nr. 146/30.12.2021 Hotărârea nr. 146/30.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Siret, str. Ana Ipătescu, nr. 2, proprietatea doamnei Priscornic Elena, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. 30.12.2021 14.01.2022
145 Hotărârea nr. 145/30.12.2021 Hotărârea nr. 145/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale. 30.12.2021 14.01.2022
144 Hotărârea nr. 144/30.12.2021 Hotărârea nr. 144/30.12.2021 pentru aprobarea procedurii privind majorarea impozitului pe clădirile sau terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi situate pe raza orașului Siret și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri/terenuri neîngrijite. 30.12.2021 14.01.2022
143 Hotărârea nr. 143/30.12.2021 Hotărârea nr. 143/30.12.2021 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Siret. 30.12.2021 14.01.2022
142 Hotărârea nr. 142/30.12.2021 Hotărârea nr. 142/30.12.2021 privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de către persoanele asistate în Centrul de Asistență Socială „Ingvar Kamprad„ Siret pentru anul 2022. 30.12.2021 14.01.2022
141 Hotărârea nr. 141/30.12.2021 Hotărârea nr. 141/30.12.2021 pentru aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. 30.12.2021 14.01.2022
140 Hotărârea nr. 140/30.12.2021 Hotărârea nr. 140/30.12.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile octombrie și noiembrie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. 30.12.2021 14.01.2022
139 Hotărârea nr. 139/30.12.2021 Hotărârea nr. 139/30.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2022. 30.12.2021 14.01.2022
138 Hotărârea nr. 138/22.12.2021 Hotărârea nr. 138/22.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 22.12.2021 14.01.2022
1 Hotărârea nr. 1/07.01.2022 HCL nr. 1 din 07.01.2022 privind aprobarea utilizării parțiale din excedentul cumulat al bugetului local, înregistrat la finele anului 2021, a sumei de 333.000 lei pentru plata cheltuielilor salariale. 07.01.2022 31.01.2022
2 Hotărârea nr. 2/07.01.2022 HCL nr. 2 din 07.01.2022 privind aprobarea înființării serviciului social Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Cod 8810 ID-I și modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Siret. 07.01.2022 31.01.2022
3 Hotărârea nr. 3/27.01.2022 HCL nr. 3 din 27.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2022. 27.01.2022 14.02.2022
4 Hotărârea nr. 4/27.01.2022 HCL nr. 4 din 27.01.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic auxiliary pentru luna decembrie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat”, Siret. 27.01.2022 14.02.2022
5 Hotărârea nr. 5/27.01.2022 HCL nr. 5 din 27.01.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic auxiliary pentru luna decembrie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. 27.01.2022 14.02.2022
6 Hotărârea nr. 6/27.01.2022 HCL nr. 6 din 27.01.2022 pentru aprobarea volumului de lucrări pentru anul 2022, care vor fi efectuate de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 27.01.2022 14.02.2022
7 Hotărârea nr. 7/27.01.2022 HCL nr. 7 din 27.01.2022 privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analizare a solicitărilor și repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și a reprezentanților Consiliului local al orașului Siret în această comisie. 27.01.2022 14.02.2022
8 Hotărârea nr. 8/27.01.2022 HCL nr. 8 din 27.01.2022 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. 27.01.2022 14.02.2022
9 Hotărârea nr. 9/03.02.2022 HCL nr. 9 din 03.02.2022 privind aprobarea utilizării parțiale din excedentul cumulat al bugetului local înregistrat la finele anului 2021, a sumei de 5.700.000 lei, la unele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. 03.02.2022 03.02.2022
10 Hotărârea nr. 10/14.02.2022 HCL nr. 10 din 14.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2022. 14.02.2022 24.02.2022
11 Hotărârea nr. 11/14.02.2022 HCL nr. 11 din 14.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022. 14.02.2022 24.02.2022
12 Hotărârea nr. 12/14.02.2022 HCL nr. 12 din 14.02.2022 privind aprobarea încheierii Contractului de comodat asupra spațiului în suprafață de 30 mp., situat în Siret, str. Castanilor, nr. 5 E, camera 4, jud. Suceava. 14.02.2022 24.02.2022
13 Hotărârea nr. 13/14.02.2022 HCL nr. 13 din 14.02.2022 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. 14.02.2022 24.02.2022
14 Hotărârea nr. 14/14.02.2022 HCL nr. 14 din 14.02.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice, Siret, jud. Suceava”, cod SMIS 125988. 14.02.2022 24.02.2022
15 Hotărârea nr. 15/03.03.2022 HCL nr. 15 din 03.03.2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Siret. 03.03.2022 11.03.2022
16 Hotărârea nr. 16/17.03.2022 HCL nr.16 din 17.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2022. 17.03.2022 04.04.2022
17 Hotărârea nr. 17/17.03.2022 HCL nr.17 din 17.03.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. 17.03.2022 04.04.2022
18 Hotărârea nr. 18/17.03.2022 HCL nr.18 din 17.03.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat”, Siret. 17.03.2022 04.04.2022
19 Hotărârea nr. 19/17.03.2022 HCL nr.19 din 17.03.2022 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul U.A.T. Siret. 17.03.2022 04.04.2022
20 Hotărârea nr. 20/17.03.2022 HCL nr.20 din 17.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret. 17.03.2022 04.04.2022
21 Hotărârea nr. 21/17.03.2022 HCL nr.21 din 17.03.2022 pentru aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. 17.03.2022 04.04.2022
22 Hotărârea nr. 22/17.03.2022 HCL nr.22 din 17.03.2022 pentru completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al orașului Siret, însușit prin HCL nr.86/2010, cu completările și modificările ulterioare. 17.03.2022 04.04.2022
23 Hotărârea nr. 23/17.03.2022 HCL nr.23 din 17.03.2022 privind scoaterea la licitație în vederea vânzării terenurilor din domeniul privat al orașului Siret, în suprafață de 639 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 33151 și în suprafață de 1361 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36074, situate în orașul Siret, str. Basarabiei, f.n. 17.03.2022 04.04.2022
24 Hotărârea nr. 24/17.03.2022 HCL nr.24 din 17.03.2022 privind scoaterea la licitație în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafață de 630 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36672, situate în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun, f.n 17.03.2022 04.04.2022
25 Hotărârea nr. 25/17.03.2022 HCL nr.25 din 17.03.2022 privind scoaterea la licitație în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafață de 2060 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 35346, situate în orașul Siret, str.Sucevei, f.n. 17.03.2022 04.04.2022
26 Hotărârea nr. 26/25.03.2022 HCL nr.26 din 25.03.2022 privind atribuirea denumirii de „Parc Yitzhak Artzi, parcului din vecinătatea Școlii Gimnaziale „Petru Mușat”, Siret. 25.03.2022 04.04.2022
27 Hotărârea nr. 27/25.03.2022 HCL nr.27 din 25.03.2022 privind aprobarea colaborării între UAT Orașul Siret și Deutscher Wirtschaftsklub Kronstadt- Clubul Economic German Brașov, în domeniul învățământului profesional și tehnic. 25.03.2022 04.04.2022
30 Hotărârea nr. 30/28.04.2022 Hotărâre nr. 30/28.04.2022 alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2022 cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
31 Hotărârea nr. 31/28.04.2022 Hotărârea nr. 31/28.04.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna februarie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
32 Hotărârea nr. 32/28.04.2022 Hotărâre nr. 32/28.04.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna februarie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
33 Hotărârea nr. 33/28.04.2022 Hotărârea nr. 33/28.04.2022 privind aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
34 Hotărârea nr. 34/28.04.2022 Hotărârea nr. 34/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, cu caracter normativ, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
35 Hotărârea nr. 35/28.04.2022 Hotărârea nr. 35/28.04.2022 privind obținerea acordului de principiu pentru realizarea studiilor preliminare în vederea realizării și finanțării unor parcuri eoliene și a unei fabrici de hidrogen de către General Capital Group. pe teritoriul orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
36 Hotărârea nr. 36/28.04.2022 Hotărâre nr. 36/28.04.2022 privind aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul privat al oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
37 Hotărârea nr. 37/28.04.2022 Hotărâre nr. 37/28.04.2022 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
38 Hotărârea nr. 38/28.04.2022 Hotărâre nr. 38/28.04.2022 privind aprobarea de pricipiu a încheierii Contractului de comodat asupra spațiului în suprafață de 30 mp., situat în localitatea Siret, str. Castanilor, nr. 5E, camera 4, jud. Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
39 Hotărârea nr. 39/28.04.2022 Hotărâre nr. 39/28.04.2022 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. până la finalizarea procedurii de selecție în baza O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu caracter normativ, în unanimitate. 28.04.2022 11.05.2022
40 Hotărârea nr. 40/28.04.2022 Hotărâre nr. 40/28.04.2022 privind aprobarea situaţiei financiare a S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. pe anul 2021, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
41 Hotărârea nr. 41/28.04.2022 Hotărâre nr. 41/28.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. pentru anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
42 Hotărârea nr. 42/28.04.2022 Hotărâre nr. 42/28.04.2022 privind aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
43 Hotărârea nr. 43/28.04.2022 Hotărâre nr. 43/28.04.2022 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, a indicatorilor tehnico-economici la nivel de documentație tehnico-economică (faza DALI – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici la nivel de DTAC (Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire) pentru proiectul Realizare sistem de alimentare cu apă a sistemelor de irigații aferente obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare spații publice urbane în centrul orașului Siret, județul Suceava" cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
44 Hotărârea nr. 44/28.04.2022 Hotărâre nr. 44/28.04.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Luminița Oraș Siret, jud Suceava”, cod SMIS 120303. cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
45 Hotărârea nr. 45/28.04.2022 Hotărâre nr. 45/28.04.2022 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I al anului 2022, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
46 Hotărârea nr. 46/28.04.2022 Hotărâre nr. 46/28.04.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate; 28.04.2022 11.05.2022
47 Hotărârea nr. 47/05.05.2022 Hotărârea nr. 47/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Actualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; 05.05.2022 20.05.2022
48 Hotărârea nr. 48/05.05.2022 Hotărârea nr. 48/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitare clădiri din cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, jud. Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; 05.05.2022 20.05.2022
49 Hotărârea nr. 49/05.05.2022 Hotărârea nr. 49/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitarea clădirii internatului Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” oraș Siret, jud. Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; 05.05.2022 20.05.2022
50 Hotărârea nr. 50/05.05.2022 Hotărârea nr. 50/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea eficientei energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; 05.05.2022 20.05.2022
51 Hotărârea nr. 51/05.05.2022 Hotărârea nr. 51/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; 05.05.2022 20.05.2022
52 Hotărârea nr. 52/05.05.2022 Hotărârea nr. 52/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziționarea de infrastructuri TIC (Tehnologia informației și a comunicațiilor) în Orașul Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; 05.05.2022 20.05.2022
28 Hotărârea nr. 28/30.03.2022 Hotărârea nr. 28/30.03.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate. 30.03.2022 11.04.2022
29 Hotărârea nr. 29/30.03.2022 Hotărârea nr. 29/30.03.2022 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului „Cresterea calitatii vietii in orasul Siret prin cultura, educatie permanenta si spatii urbane moderne”, cod SMIS 125425 (Faza Proiect Tehnic), cu caracter normativ, în unanimitate. 30.03.2022 11.04.2022
53 Hotărârea nr. 53/26.05.2022 Hotărârea nr. 53/26.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2022; 26.05.2022 15.06.2022
54 Hotărârea nr. 54/26.05.2022 Hotărârea nr. 54/26.05.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile martie și aprilie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”, Siret. 26.05.2022 15.06.2022
55 Hotărârea nr. 55/26.05.2022 Hotărârea nr. 55/26.05.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile martie și aprilie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat”, Siret; 26.05.2022 15.06.2022
56 Hotărârea nr. 56/26.05.2022 Hotărârea nr. 56/26.05.2022 privind aprobarea completării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Siret pentru perioada 2021-2030; 26.05.2022 15.06.2022
57 Hotărârea nr. 57/26.05.2022 Hotărârea nr. 57/26.05.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie pe raza UAT Orașul Siret, județul Suceava; 26.05.2022 15.06.2022
58 Hotărârea nr. 58/26.05.2022 Hotărârea nr. 58/26.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Construirea unei creșe în orașul Siret, județul Suceava; 26.05.2022 15.06.2022
59 Hotărârea nr. 59/26.05.2022 Hotărârea nr. 59/26.05.2022 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului Adrian-Victor Ioniță, secretar general al orașului Siret, pentru perioada 15.06.2022- 15.06.2023; 26.05.2022 15.06.2022
60 Hotărârea nr. 60/26.05.2022 Hotărârea nr. 60/26.05.2022 privind aprobarea modalității de ajustare a valorii restului de executat din contractual de execuție lucrări nr.9382/09.12.2019 pentru obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă, Siret, jud. Suceava”; 26.05.2022 15.06.2022
61 Hotărârea nr. 61/26.05.2022 Hotărârea nr. 61/26.05.2022 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr.8951/189/25.11.2019 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de canalizare în orașul Siret-Vama Siret, județul Suceava; 26.05.2022 15.06.2022
62 Hotărârea nr. 62/26.05.2022 Hotărârea nr. 62/26.05.2022 privind rectificarea bugetului local; 26.05.2022 15.06.2022
63 Hotărârea nr. 63/26.05.2022 Hotărârea nr. 63/26.05.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2021; 26.05.2022 15.06.2022
64 Hotărârea nr. 64/31.05.2022 Hotărârea nr. 64/31.05.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 31.05.2022 22.06.2022
65 Hotărârea nr. 65/31.05.2022 Hotărârea nr. 65/31.05.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret - prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale”, cod SMIS 120697 31.05.2022 22.06.2022
66 Hotărârea nr. 66/31.05.2022 Hotărârea nr. 66/31.05.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al orașului Siret din subordinea Consiliului Local al orașului Siret. 31.05.2022 22.06.2022
67 Hotărârea nr. 67/31.05.2022 Hotărârea nr. 67/31.05.2022 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate a primarului oraşului Siret, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Siret 31.05.2022 22.06.2022
68 Hotărârea nr. 68/23.06.2022 Hotărârea nr. 68/23.06.2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Siret 23.06.2022 13.07.2022
69 Hotărârea nr. 69/23.06.2022 Hotărârea nr. 69/23.06.2022 privind aprobarea programului și bugetului pentru manifestarea „Zilele și Nopțile orașului Siret”, ediția 1-3 iulie 2022 23.06.2022 13.07.2022
70 Hotărârea nr. 70/23.06.2022 Hotărârea nr. 70/23.06.2022 privind aprobarea apartenenței unui bun imobil din strada Rogojeștilor f.n 23.06.2022 13.07.2022
71 Hotărârea nr. 71/23.06.2022 Hotărârea nr. 71/23.06.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret - prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale”, cod SMIS 120697 23.06.2022 13.07.2022
72 Hotărârea nr. 72/23.06.2022 Hotărârea nr. 72/23.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Siret 23.06.2022 13.07.2022
73 Hotărârea nr. 73/30.06.2022 Hotărârea nr. 73/30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2022 30.06.2022 13.07.2022
74 Hotărârea nr. 74/30.06.2022 Hotărârea nr. 74/30.06.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna mai 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă” Siret 30.06.2022 13.07.2022
75 Hotărârea nr. 75/30.06.2022 Hotărârea nr. 75/30.06.2022 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 35755 din domeniul public al orașului Siret 30.06.2022 13.07.2022
76 Hotărârea nr. 76/30.06.2022 Hotărârea nr. 76/30.06.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna mai 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ 30.06.2022 13.07.2022
77 Hotărârea nr. 77/30.06.2022 Hotărârea nr. 77/30.06.2022 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 11120/21.12.2021 pentru obiectivul de investiții “Construire centru de servicii sociale integrate Siret - Mănăstioara” 30.06.2022 13.07.2022
78 Hotărârea nr. 78/30.06.2022 Hotărârea nr. 78/30.06.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2022 30.06.2022 13.07.2022
79 Hotărârea nr. 79/30.06.2022 Hotărâre nr. 79/30.06.2022 pentru modificarea tarifelor pentru colectare,transport si depozitare a deseurilor menajere practicate de catre SC SERVICII COMUNALE SIRET SA 30.06.2022 13.07.2022
80 Hotărârea nr. 80/30.06.2022 Hotărârea nr. 80/30.06.2022 privind aprobarea depunerii documentației necesare atestării Orașului Siret, Județul Suceava ca stațiune turistică de interes local 30.06.2022 13.07.2022
81 Hotărârea nr. 81/30.06.2022 Hotărârea nr. 81/30.06.2022 privind aprobarea devizului general al proiectului „Alimentare cu energie electrica LABORATOARE SI AMFITEATRU in cadrul COLEGIULUI TEHNIC “LATCU-VODA” din Orasul Siret, judetul Suceava” 30.06.2022 13.07.2022
82 Hotărârea nr. 82/30.06.2022 Hotărârea nr. 82/30.06.2022 pentru modificarea HCL nr. 58 din 26.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Construirea unei creșe în Orașul Siret, județul Suceava", 30.06.2022 13.07.2022
83 Hotărârea nr. 83/30.06.2022 Hotărârea nr. 83/30.06.2022 pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, cenzorilor și a directorului general al S.C.SERVICII COMUNALE SIRET S.A. până la finalizarea procedurii de selecție în baza O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 30.06.2022 13.07.2022
84 Hotărârea nr. 84/01.07.2022 Hotărârea nr. 84/01.07.2022 pentru aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. 36761 situat în strada Rogojeștilor f.n din domeniul privat al orașului Siret 01.07.2022 14.07.2022
85 Hotărârea nr. 85/19.07.2022 Hotărârea nr. 85/19.07.2022 privind revocarea HCL nr. 80/30.06.2022 privind aprobarea depunerii documentației necesare atestării Orașului Siret, Județul Suceava ca stațiune turistică de interes local, cu caracter normativ, în unanimitate. 19.07.2022 01.08.2022
86 Hotărârea nr. 86/19.07.2022 Hotărârea nr. 86/19.07.2022 privind aprobarea elaborării documentației pentru atestarea Orașului Siret, Județul Suceava ca “Stațiune turistică de interes local”., cu caracter normativ, în unanimitate. 19.07.2022 01.08.2022
87 Hotărârea nr. 87/21.07.2022 Hotărârea nr. 87/21.07.2022 privind aprobarea utilizării partiale din excedentul cumulat al bugetului local, înregistrat la finele anului 2021, a sumei de 340.130 lei, pentru acoperirea golului temporar de casă a secțiunii de funcționare a bugetului local, cu caracter normativ, în unanimitate. 21.07.2022 05.08.2022
88 Hotărârea nr. 88/21.07.2022 Hotărârea nr. 88/21.07.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate. 21.07.2022 05.08.2022
89 Hotărârea nr. 89/28.07.2022 Hotărârea nr. 89/28.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2022, cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
90 Hotărârea nr. 90/28.07.2022 Hotărârea nr. 90/28.07.2022 privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT Orașul Siret, Județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
91 Hotărârea nr. 91/28.07.2022 Hotărârea nr. 91/28.07.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna mai 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
92 Hotărârea nr. 92/28.07.2022 Hotărârea nr. 92/28.07.2022 pentru aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile în suprafață de 2193 mp (1953 mp -intravilan și 240 mp extravilan) situat în Cartier Pădureni și în suprafață de 5403mp (1886 mp -intravilan și 3517 mp extravilan) situat în Cartier Pădureni, la domeniul privat al oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
93 Hotărârea nr. 93/28.07.2022 Hotărârea nr. 93/28.07.2022 pentru rectificarea bugetului local al pe anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
94 Hotărârea nr. 94/28.07.2022 Hotărârea nr. 94/28.07.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Înfiintarea Parcului Știintific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret", cod SMIS 128730 (Faza Proiect tehnic), cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
95 Hotărârea nr. 95/28.07.2022 Hotărâre nr. 95/28.07.2022 pentru implementarea proiectului "Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în orașul Siret, județul Suceava", cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
96 Hotărârea nr. 96/28.07.2022 Hotărârea nr. 96/28.07.2022 privind implementarea proiectului "Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Siret, județul Suceava", cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
97 Hotărârea nr. 97/28.07.2022 Hotărârea nr. 97/28.07.2022 pentru aprobarea protocolului de punere la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” pentru care există suprapunere de amplasament cu proiecte ale Orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate. 28.07.2022 05.08.2022
98 Hotărârea nr. 98/08.08.2022 Hotărârea nr. 98/08.08.2022 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 6563/396/17.08.2020 aferentă proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava”, cod SMIS 124600; 08.08.2022 23.08.2022
99 Hotărârea nr. 99/08.08.2022 Hotărârea nr. 99/08.08.2022 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 4879/86/24.06.2020 pentru obiectivul de investiții "Extindere si dotare Ambulatoriu lntegrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava", cod SMIS 125988”; 08.08.2022 23.08.2022
100 Hotărârea nr. 100/08.08.2022 Hotărârea nr. 100/08.08.2022 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 7282/1015/25.08.2021 aferent proiectului "Înființarea Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret", cod SMIS 128730; 08.08.2022 23.08.2022
101 Hotărârea nr. 101/08.08.2022 Hotărârea nr. 101/08.08.2022 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 4459/15/10.06.2020 aferentă proiectului „Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret - prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale”, cod SMIS 120697; 08.08.2022 23.08.2022
102 Hotărârea nr. 102/12.08.2022 Hotărârea nr. 102/12.08.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Construirea unei creșe în Orașul Siret, județul Suceava"; 12.08.2022 23.08.2022
103 Hotărârea nr. 103/25.08.2022 Hotărârea nr. 103/25.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2022; 25.08.2022 01.09.2022
104 Hotărârea nr. 104/25.08.2022 Hotărârea nr. 104/25.08.2022 pentru aprobarea apartenenței unor bunuri imobile în suprafață de 108 m.p. și în suprafață de 750 m.p. situate în str. Bucovinei, f.n., la domeniul privat al orașului Siret. 25.08.2022 01.09.2022
105 Hotărârea nr. 105/25.08.2022 Hotărârea nr. 105/25.08.2022 pentru completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al orașului Siret, însușit prin HCL nr.86/2010, cu completările și modificările ulterioare. 25.08.2022 01.09.2022
106 Hotărârea nr. 106/25.08.2022 Hotărârea nr. 106/25.08.2022 privind scoaterea la licitație în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafață de 327 m.p., imobil identificat cadastral cu nr. 36625 situat în orașul Siret, str. 1 Mai, f.n. 25.08.2022 01.09.2022
107 Hotărârea nr. 107/25.08.2022 Hotărârea nr. 107/25.08.2022 privind scoaterea la licitație în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafață de 86 m.p. imobil identificat cadastral cu nr.36786, situat în orașul Siret, str. 9 Mai, f.n. 25.08.2022 01.09.2022
108 Hotărârea nr. 108/25.08.2022 Hotărârea nr. 108/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Siret în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Petru Mușat”, Siret, pentru anul școlar 2022-2023. 25.08.2022 01.09.2022
109 Hotărârea nr. 109/25.08.2022 HCL nr. 109 din 25.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Siret în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret, pentru anul școlar 2022-2023. 25.08.2022 01.09.2022
110 Hotărârea nr. 110/25.08.2022 HCL nr. 110 din 25.08.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 25.08.2022 01.09.2022
111 Hotărârea nr. 111/15.09.2022 Hotărârea nr. 111/15.09.2022 privind aprobarea apartenenţei unui bun imobil în suprafață de 86 mp situat în str. Petru Mușat f.n., la domeniul privat al oraşului Siret, în unanimitate a celor prezenți(13 voturi); 15.09.2022 15.09.2022
113 Hotărârea nr. 113/15.09.2022 Hotărârea nr. 113/15.09.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului “Extindere si dotare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava”, cod SMIS 125988, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 15.09.2022 15.09.2022
114 Hotărârea nr. 114/15.09.2022 Hotărârea nr. 114/15.09.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului "Înființarea Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret", cod SMIS 128730, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 15.09.2022 15.09.2022
115 Hotărârea nr. 115/15.09.2022 Hotărârea nr. 115/15.09.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 15.09.2022 15.09.2022
116 Hotărârea nr. 116/15.09.2022 Hotărârea nr. 116/15.09.2022 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de furnizare dotari nr. 1818 din 03.02.2022 pentru obiectivul de investiții „Constructie si dotare de ateliere, laboratoare si amfiteatru in cadrul Colegiului Tehnic „Latcu Voda” Oraș Siret, jud Suceava”, cod SMIS 120290, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi). 15.09.2022 15.09.2022
117 Hotărârea nr. 117/15.09.2022 Hotărârea nr. 117/15.09.2022 privind aprobarea Titlului de Cetățean de Onoare în cadrul Zilelor Culturii la Siret 21-23 septembrie 2022, ediția a XXX-a, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi). 15.09.2022 15.09.2022
119 Hotărârea nr. 119/15.09.2022 Hotărârea nr. 119/22.09.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret - prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale”, cod SMIS 120697, în unanimitate (13 voturi) 15.09.2022 15.09.2022
121 Hotărârea nr. 121/29.09.2022 Hotărârea nr. 121/29.09.2022 aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile martie și aprilie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi). 29.09.2022 29.09.2022
122 Hotărârea nr. 122/29.09.2022 Hotărârea nr. 122/29.09.2022 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) la obiectivul de investiţie „AMPLASARE STAȚIE CARBURANȚI MOBILĂ”, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 29.09.2022 29.09.2022
123 Hotărârea nr. 123/29.09.2022 Hotărârea nr. 123/29.09.2022 privind încetarea mandatelor de administrator și director general la S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. ale domnului Perlanovschi Paul-Cezar, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 29.09.2022 29.09.2022
124 Hotărârea nr. 124/29.09.2022 Hotărârea nr. 124/29.09.2022 privind desemnarea domnului Mocrei Leonard-Cristian ca administrator și numirea acestuia ca director general la S.C. Servicii Comunale Siret S.A., cu caracter normativ, (10 voturi pentru și 5 abțineri-grupul PSD ); 29.09.2022 29.09.2022
125 Hotărârea nr. 125/29.09.2022 Hotărârea nr. 125/29.09.2022 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al oraşului Siret, însuşit prin HCL nr. 86/2010, cu completările şi modificările ulterioare, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 29.09.2022 29.09.2022
126 Hotărârea nr. 126/29.09.2022 Hotărârea nr. 126/29.09.2022 privind vânzarea directă a terenului din categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 1041 mp, identic cadastral cu imobilul nr. 31686, situat în orașul Siret, str. Teodor Ștefanelli nr.9, către Asociația Jacob s Well „Ajutor în caz de Nevoie”- proprietarul construcției edificate pe acest teren, pentru perioada 15.06.2022–15.06.2023, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 29.09.2022 29.09.2022
127 Hotărârea nr. 127/29.09.2022 Hotărârea nr. 127/29.09.2022 privind împuternicirea primarului orașului Siret să finalizeze procedurile de vânzare din domeniul privat al orașului Siret, domnului Mațner Liviu-Vasile, a suprafeței de 750 mp, teren identificat cadastral cu imobilul nr. 36831, situat în Siret, str. Bucovinei nr. 12, ce face obiectul procesului verbal de licitație nr. 7931/16.09.2005, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 29.09.2022 29.09.2022
128 Hotărârea nr. 128/29.09.2022 Hotărârea nr. 128/29.09.2022 privind retificarea bugetului local, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 29.09.2022 29.09.2022
129 Hotărârea nr. 129/07.10.2022 Hotărârea nr. 129/07.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Construirea de locuințe nZEB plus pentru specialiști în Orașul Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 07.10.2022 07.10.2022
130 Hotărârea nr. 130/07.10.2022 Hotărârea nr. 130/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Renovarea integrată a Corpului A al Școlii Gimnaziale “Petru Mușat” Siret, jud. Suceava" cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 07.10.2022 07.10.2022
131 Hotărârea nr. 131/07.10.2022 Hotărârea nr. 131/07.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Sistem video stradal si management urban în Orașul Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 07.10.2022 07.10.2022
132 Hotărârea nr. 132/07.10.2022 Hotărârea nr. 132/07.10.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret - prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale”, cod SMIS 120697, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 07.10.2022 07.10.2022
133 Hotărârea nr. 133/07.10.2022 Hotărârea nr. 133/07.10.2022 privind retificarea bugetului local, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 07.10.2022 07.10.2022
134 Hotărârea nr. 134/18.10.2022 Hotărârea nr. 134/18.10.2022 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 11120/21.12.2021 pentru obiectivul de investiții “Construire centru de servicii sociale integrate Siret - Mănăstioara”, în unanimitate (13 voturi); 18.10.2022 18.10.2022
135 Hotărârea nr. 135/27.10.2022 Hotărârea nr. 135/27.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2022 cu caracter normativ, în unanimitate (10 voturi); 27.10.2022 27.10.2022
136 Hotărârea nr. 136/27.10.2022 Hotărârea nr. 136/27.10.2022 privind privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (10 voturi); 27.10.2022 27.10.2022
137 Hotărârea nr. 137/27.10.2022 Hotărârea nr. 137/27.10.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna septembrie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret cu caracter normativ, în unanimitate (10 voturi); 27.10.2022 27.10.2022
138 Hotărârea nr. 138/27.10.2022 Hotărârea nr. 138/27.10.2022 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III al anului 2022, cu caracter normativ, în unanimitate (10 voturi); 27.10.2022 27.10.2022
139 Hotărârea nr. 139/27.10.2022 Hotărârea nr. 139/27.10.2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 27.10.2022 27.10.2022
140 Hotărârea nr. 140/27.10.2022 Hotărârea nr. 140/27.10.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna septembrie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 27.10.2022 27.10.2022
141 Hotărârea nr. 141/11.11.2022 Hotărârea nr. 141/11.11.2022 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 32642 din domeniul public al orașului Siret, în unanimitate (13 voturi). 11.11.2022 11.11.2022
142 Hotărârea nr. 142/16.11.2022 Hotărârea nr. 142/16.11.2022 privind aprobarea dării folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava a unui bun imobil aparținând domeniului public al orașului Siret constând în teren în suprafață de 1 m2, identificat cadastral cu nr. 36901, situat în orașul Siret strada Sucevei fn., în vederea amplasării unui stâlp de susținere baliză automată Heliport din cadrul obiectivului de investiție „Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Ucraina”, în 16.11.2022 16.11.2022
143 Hotărârea nr. 143/16.11.2022 Hotărârea nr. 143/16.11.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.) S.A., a amplasamentului si asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă TIP 1, str. Rogojeștilor, FN, oraș Siret, județul Suceava”., în unanimitate (12 voturi). 16.11.2022 16.11.2022
144 Hotărârea nr. 144/16.11.2022 Hotărârea nr. 144/16.11.2022 privind aprobarea înființării Centrului local de informare și promovare turistică la nivelul Orașului Siret, județul Suceava, în unanimitate (12 voturi). 16.11.2022 16.11.2022
145 Hotărârea nr. 145/16.11.2022 Hotărârea nr. 145/16.11.2022 privind aprobarea elaborării documentației pentru atestarea Zonei turistice a Orașului Siret, Județul Suceava ca “Stațiune turistică de interes local.în unanimitate (12 voturi). 16.11.2022 16.11.2022
146 Hotărârea nr. 146/16.11.2022 Hotărârea nr.146/16.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, în unanimitate (12 voturi). 16.11.2022 16.11.2022
147 Hotărârea nr. 147/18.11.2022 Hotărârea nr. 147/18.11.2022 privind aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul privat al oraşului Siret: teren în suprafață de 19320 mp (355 mp teren intravilan și 18965 mp teren extravilan), identificat cadastral cu numărul 35741 și teren în suprafață de 2397 mp (386 mp teren intravilan și 2011 mp teren extravilan), identificat cadastral cu numărul 35740. 18.11.2022 18.11.2022
148 Hotărârea nr. 148/21.11.2022 Hotărâre nr. 148/21.11.2022 pentru implementarea proiectului "Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în orașul Siret, județul Suceava". 21.11.2022 21.11.2022
149 Hotărârea nr. 149/21.11.2022 Hotărârea nr. 149/21.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, 21.11.2022 21.11.2022
150 Hotărârea nr. 150/24.11.2022 Hotărârea nr. 150/24.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2022 cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
151 Hotărârea nr. 151/24.11.2022 Hotărârea nr. 151/24.11.2022 pentru aprobarea unor scutiri la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului local al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (9 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
152 Hotărârea nr. 152/24.11.2022 Hotărârea nr. 152/24.11.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 43/29.04.2021 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
153 Hotărârea nr. 153/24.11.2022 Hotărârea nr. 153/24.11.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna octombrie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
154 Hotărârea nr. 154/24.11.2022 Hotărârea nr. 154/24.11.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Siret pentru implementarea Proiectului HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS, Cod MySmys 130963/ Regiunea Nord Est, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
155 Hotărârea nr. 155/24.11.2022 Hotărârea nr. 155/24.11.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Serviciul Județean de Ambulanță Suceava - Substația Siret a imobilului în suprafaţă de 83 m2 identificat cu corp de clădire C 6 edificat pe terenul identic cadastral cu C.F. 30093, situat în orașul Siret str. 9 Mai nr. 6 , cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
156 Hotărârea nr. 156/24.11.2022 Hotărârea nr. 156/24.11.2022 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate a primarului oraşului Siret, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
157 Hotărârea nr. 157/24.11.2022 Hotărârea nr. 157/24.11.2022 privind propunerea de organizare a rețelei școlare la nivelul orașului Siret în anul școlar 2023-2024, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
158 Hotărârea nr. 158/24.11.2022 Hotărârea nr. 158/24.11.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PTh - Proiect tehnic de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, cod SMIS 151622, cu finanțare din POIM 2014-2020, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
159 Hotărârea nr. 159/24.11.2022 Hotărârea nr. 159/24.11.2022 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 36786 din domeniul public al orașului Siret str. 9 Mai f.n., cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
160 Hotărârea nr. 160/24.11.2022 Hotărârea nr. 160/24.11.2022 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 2704 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 30994 pe care se află edificate construcțiile: Corp Clădire-C1 complex comercial cu suprafața construită desfășurată de 270mp și Corp Clădire-C2 complex comercial cu suprafața construită desfășurată de 151mp, situat în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun, f.n. jud Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
161 Hotărârea nr. 161/24.11.2022 Hotărârea nr. 161/24.11.2022 privind aprobarea apartenenţei unui bun imobil la domeniul privat al oraşului Siret, în suprafață de 24 mp, situat în strada Petru Mușat f.n., identificat cadastral cu nr. 36790, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
162 Hotărârea nr. 162/24.11.2022 Hotărârea nr. 162/24.11.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna octombrie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
163 Hotărârea nr. 163/24.11.2022 Hotărârea nr. 163/24.11.2022 privind revocarea HCL nr. 107/25.08.2022 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 86 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36786, situat în orașul Siret, str. 9 Mai, f.n.., cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
164 Hotărârea nr. 164/24.11.2022 Hotărârea nr. 164/24.11.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului " Constructie si dotare de ateliere, laboratoare si amfiteatru in cadrul Colegiului Tehnic Latcu Voda Oraș Siret, jud Suceava " cod SMIS 120290, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
165 Hotărârea nr. 165/24.11.2022 Hotărârea nr. 165/24.11.2022 HCL privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație Investiția 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții ”Construirea unei creșe în orașul Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 24.11.2022 24.11.2022
112 HCL nr. 112 din 15.09.2022 Hotărârea nr. 112/15.09.2022 pentru modificarea HCL nr. 34/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, în unanimitate(13 voturi); 15.09.2022 15.09.2022
120 H.C.L. nr.120/29.09.2022 Hotărârea nr. 120/29.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2022, cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi); 29.09.2022 29.09.2022
118 H.C.L. nr.118/15.09.2022 Hotărârea nr. 118/15.09.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA SI REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE MASTERPLANUL DE EXTINDERE A RETELEI DE APĂ-CANAL, IN ORAȘUL SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului., cu caracter normativ, în unanimitate (15 voturi). 15.09.2022 15.09.2022
166 H.C.L. nr.166/06.12.2022 Hotărârea nr. 166/06.12.2022 privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Moloce Ștefan, precum și vacantarea locului de consilier local, în unanimitate (11 voturi). 06.12.2022 06.12.2022
167 H.C.L. nr.167/06.12.2022 Hotărârea nr.167/06.12.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, în unanimitate (11 voturi). 06.12.2022 06.12.2022
168 H.C.L. nr.168/14.12.2022 Hotărârea nr. 168/14.12.2022 pentru rectificarea bugetului local al orașului Siret pe anul 2022, în unanimitate (12 voturi). 14.12.2022 14.01.2023
169 H.C.L. nr.169/14.12.2022 Hotărârea nr.169/14.12.2022 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice pentru clădirile și iluminatul public din Orașul Siret prin achiziția de echipamente care produc energie din surse regenerabile", a documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați ai acestuia, în unanimitate (12 voturi). 14.12.2022 14.12.2022
170 H.C.L. nr.170/14.12.2022 Hotărârea nr. 170/14.12.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente obiectivelor din cadrul proiectului "Cresterea calitatii vietii in orasul Siret prin cultura, educatie permanenta si spatii urbane moderne " cod SMIS 125425, în unanimitate (12 voturi). 14.12.2022 14.12.2022
171 H.C.L. nr.171/14.12.2022 Hotărârea nr. 171/14.12.2022 privind aprobarea trecerii unui teren, destinat construcției unei creșe, din domeniul privat al orașului Siret în domeniul public al orașului Siret, în unanimitate (12 voturi). 14.12.2022 14.12.2022
172 H.C.L. 172/22.12.2022 Hotărârea nr. 172/22.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2023, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
173 H.C.L. nr.173/22.12.2022 Hotărârea nr. 173/22.12.2022 privind privind aprobarea rețelei școlare la nivelul orașului Siret pentru anul școlar 2023-2024, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
174 H.C.L. nr.174/22.12.2022 Hotărârea nr. 174/22.12.2022 privind privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT orașul Siret să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract. cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
175 H.C.L. nr.175/22.12.2022 Hotărârea nr. 175/22.12.2022 privind aprobarea RAPORTULUI pentru ajustarea prețurilor din cadrul Devizului General al proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, în conformitate cu HG 379/2020, precum și a indicatorilor tehnico – economici revizuiți. cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
176 H.C.L. nr.176/22.12.2022 Hotărârea nr. 176/22.12.2022 privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor, conform HG 379/2020, aferente UAT oraşul Siret și a participării Consiliului Local al UAT oraşul Siret la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020”. cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
177 H.C.L. nr.177/22.12.2022 Hotărârea nr. 177/22.12.2022 privind anularea unor creanțe fiscale provenite din amenzi datorate de persoane fizice. cu caracter normativ, cu majoritate (8 voturi pentru, 5 abțineri); 22.12.2022 22.12.2022
178 H.C.L. nr.178/22.12.2022 Hotărârea nr. 178/22.12.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
179 H.C.L. nr.179/22.12.2022 Hotărârea nr. 179/22.12.2022 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Cronice Siret; cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
180 H.C.L. nr.180/22.12.2022 Hotărârea nr. 180/22.12.2022 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru salariații Spitalului de Boli Cronice Siret pentru anul 2022; cu caracter normativ, în unanimitate (12 voturi, Vașnischi Maria-Alexandra nu a participat la vot); 22.12.2022 22.12.2022
181 H.C.L. nr.181/22.12.2022 Hotărârea nr. 181/22.12.2022 privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere şi a contribuției lunare de întreținere datorate de către persoanele asistate în Centrul de Asistenţă Socială „Ingvar Kamprad” Siret pentru anul 2023. cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
182 H.C.L. nr.182/22.12.2022 Hotărârea nr. 182/22.12.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
183 H.C.L. nr.183/22.12.2022 Hotărârea nr. 183/22.12.2022 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 30994, str. Alexandru cel Bun, f.n., din domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
184 H.C.L. nr.184/22.12.2022 Hotărârea nr. 184/22.12.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
186 H.C.L. nr.186/22.12.2022 Hotărârea nr. 186/22.12.2022 privind aprobarea tarifelor pentru colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere practicate de către SC SERVICII COMUNALE SIRET SA, cu caracter normativ, cu majoritate (10 voturi pentru și 3 abțineri – Mateiciuc Alin-Constantin, Vașnischi Maria-Alexandra, Breabăn Rodica); 22.12.2022 22.12.2022
187 H.C.L. nr.187/22.12.2022 Hotărârea nr. 187/22.12.2022 privind pentru aprobarea tarifelor practicate de S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A., aferente serviciului public de salubrizare, cu caracter normativ, cu majoritate (9 voturi pentru și 4 abțineri – Mateiciuc Alin-Constantin, Vașnischi Maria-Alexandra, Breabăn Rodica, Lavric Orest). 22.12.2022 22.12.2022
185 H.C.L. 185/22.12.2022 Hotărârea nr. 185/22.12.2022 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice pentru clădirile publice din Orașul Siret prin achiziția de echipamente care produc energie din surse regenerabile", a documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați ai acestuia, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 22.12.2022 22.12.2022
188 H.C.L. NR.188/28.12.2022 Hotărârea nr. 188/28.12.2022 pentru modificarea și completarea HCL 34/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 și abrogarea HCL nr.112/15.09.2022, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi). 28.12.2022 28.12.2022
1 HCL nr.1 din 20.01.2023 Hotărârea nr. 1/20.01.2023 pentru privind aprobarea utilizării partiale din excedentul cumulat al bugetului local, înregistrat la finele anului 2022, a sumei de 1.084.213,51 lei, la proiectul finanțat din POR 2014-2020: “Cresterea calitatii vietii in orasul Siret prin cultura, educatie permanenta si spatii urbane moderne”, cod SMIS 125425, cu caracter normativ, în unanimitate (12 voturi). 20.01.2023 20.01.2023
2 HCL nr.1 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 2/31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2023, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
3 HCL nr.3 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea trecerii unui bun imobil în suprafață de 2397 mp (386 mp teren intravilan și 2011 mp teren extravilan), din domeniul privat al oraşului Siret în domeniul public al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
4 HCL nr.4 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 4/31.01.2023 privind aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile în suprafață de: 208 mp situat în str. Eroilor, f.n.; 86 mp situat în str. Lațcu Vodă, f.n., 761 mp situat în str. Alexandru cel Bun, f.n. al oraşului Siret și 300 mp situat în str. Vasile Lupu Vodă, f.n., la domeniul privat al oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi, dl Sauciuc a ieșit din sală); 31.01.2023 31.01.2023
5 HCL nr.5 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 5/31.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret pentru anul 2023, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi, Cira Ana-Mihaela nu a participat la vot și revine dl Sauciuc Dan-Vasile); 31.01.2023 31.01.2023
6 HCL nr.6 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 6/31.01.2023 privind stabilirea cuantumului ajutoarelor de urgență care pot fi acordate în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
7 HCL nr.7 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 7/31.01.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2023, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
8 HCL nr.8 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 8/31.01.2023 aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna decembrie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
9 HCL nr.9 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 9/31.01.2023 desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Siret în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
10 HCL nr.10 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 10/31.01.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Siret în Consiliul de Administrație al Spitalului Psihiatrie Cronici Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
11 HCL nr.11 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 11/31.01.2023 pentru aprobarea modificării componenței Consiliului de administrație al SC SERVICII COMUNALE SA SIRET SA, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
12 HCL nr.12 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 12/31.01.2023 privind aprobarea extinderii rețelei electrice pe strada Rogojeștilor pentru racordarea la rețeaua electrică a obiectivului de investiții Complex Locuințe Sociale Siret, jud. Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
13 HCL nr.13 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 13/31.01.2023 privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Orașul Siret în Consiliul de conducere al Asocierii în participațiune încheiat între UAT Orașul Siret, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, S.C. INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT Județul Suceava în vederea realizării și exploatării Parcului Știintific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
14 HCL nr.14 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 14/31.01.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind îndrumarea și coordonarea asociațiilor de proprietari din orașul Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
15 HCL nr.13 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 15/31.01.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava”, cod SMIS 124600, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
16 HCL nr.16 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 16/31.01.2023 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna decembrie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi, dl. Ihnatiuc Vasile a părăsit sala); 31.01.2023 31.01.2023
17 HCL nr.17 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 17/31.01.2023 2023 privind aprobarea tarifelor şi preţurilor practicate de Spitalul de Boli Cronice Siret pentru analize de laborator şi servicii medicale la cerere, cu caracter normativ, în unanimitate (12 voturi d-na Vașnischi Maia-Alexandra nu a participat la vot și dl. Ihnatiuc Vasile a părăsit sala); 31.01.2023 31.01.2023
18 HCL nr.18 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 18/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al orașului Siret pentru anul 2023, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
19 HCL nr.19 din 31.01.2023 Hotărârea nr. 19/31.01.2023 privind darea în administrare a unor bunuri proprietatea Orașului Siret către Școala Gimnazială “Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (13 voturi); 31.01.2023 31.01.2023
20 HCL nr.20 din 17.02.2023 Hotărârea nr. 20/17.02.2023 privind aprobarea suportării din bugetul local a valorii prejudiciului de 10.740,65 lei reprezentând despăgubiri civile, tarife de despăgubire și cheltuieli de judecată, conform pct. 2.3 din Decizia nr. 43/396/10.11.2021 și Raportului de Follow-UP nr. 5938/17.06.2022 încheiate de Camera de Conturi Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi) 17.02.2023 17.02.2023
21 HCL nr.21 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 21/28.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2023, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
22 HCL nr.22 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 22/28.02.2023 pentru aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile în suprafață de: 631 mp situat în str. Castanilor, f.n. și 20 mp. situat în str. Alexandru cel Bun, f.n., la domeniul privat al oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
23 HCL nr.23 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 23/28.02.2023 privind completarea HCL nr. 34/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 cu anexa nr. 12 cu privire la taxa de închiriere pentru folosința spațiului sălii de sport – SALĂ SPORT ȘCOALĂ PROFESIONALĂ - din orașul Siret, județul Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
24 HCL nr.24 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 24/28.02.2023 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2023 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
25 HCL nr.25 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 25/28.02.2023 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2023 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
26 HCL nr.26 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 26/28.02.2023 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
27 HCL nr.27 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 27/28.02.2023 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Psihiatrie Cronici Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
28 HCL nr.28 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 28/28.02.2023 pentru aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile în suprafață de: 3132 mp situat în Cartier Mănăstioara, f.n. și 24 mp situat în str. Carpați, f.n., la domeniul privat al oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
29 HCL nr.29 din 28.02.2023 Hotărârea nr. 29/28.02.2023 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate a primarului oraşului Siret, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate (11 voturi); 28.02.2023 28.02.2023
Designed by Cristian Zus